Παιδιατρικά Τμήματα

Δωρεάν Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους

  • Παιδιατρική Εξέταση
  • Προληπτικός και Προσυμπτωματικός Έλεγχος
  • Εφαρμογή και Παρακολούθηση Προγραμμάτων Εμβολιασμού
  • Συνταγογράφηση
  • Παραπομπή για Εργαστηριακές Εξετάσεις
  • Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών

Για Ραντεβού: