Πνευμονολογικό Ιατρείο

Δωρεάν Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους

  • Πνευμονολογική Εξέταση
  • Συνταγογράφηση
  • Παραπομπή για Εργαστηριακές Εξετάσεις
  • Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών
  • Σπιρομετρικός Έλεγχος

Για Ραντεβού: