Δερματολογικό Ιατρείο

Δωρεάν Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους

  • Δερματολογική Εξέταση
  • Συνταγογράφηση
  • Παραπομπή για Εργαστηριακές Εξετάσεις
  • Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών

Για Ραντεβού: