Οδοντιατρικό Ιατρείο

Δωρεάν Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους

  • Θεραπευτικές Οδοντιατρικές Πράξεις
  • Σφραγίσματα
  • Θεραπείες Περιοδοντίου
  • Εξαγωγές
  • Αποτρυγώσεις
  • Παραπομπή για Πανοραμικές Ακτινογραφίες
  • Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών

Για Ραντεβού: