ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Βιοχημικές

 • Σάκχαρο (GLU)
 • Ουρία (UREA)
 • Ουρικό οξύ (UA)
 • Χοληστερίνη (CHOL)
 • Τριγλυκερίδια (TRIG)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χολερυθρίνη Ολική (I-BIL)
 • Χολερυθρίνη Άμεσος (D-BIL)
 • Κρεατινίνη (CREA)
 • Λευκοματίνη (ALB)
 • Ολικά Λευκώματα (ΤΡ)
 • Ασβέστιον (Ca)
 • Φώσφορος (PHOS)
 • Αλκ. Φωσφατάση (ALP)
 • Οξαλ. τρανσαμ/ση (AST). SGOT
 • Πυροσταφ. >> (ALT) SGPT
 • Γλουταμική τρανσφεράση (GGT)
 • Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)
 • Κρεατινοφωσφοκινάση (CPK)
 • HDL
 • LDL
 • Αμυλάση (ΑΜΥ)
 • Κ
 • Νa
 • Cl
 • Ferritin
 • Mg
 • CRP (ποσοτ.)